اعتصاب در داروخانه ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، دیروز کلیه مسوولین فنی داروخانه های شهرک صنعتی الوند قزوین دست به اعتصاب زده و داروخانه ها را به تعطیلی کشاندند. دستمزد کم و عقب افتادن حقوق ها از جمله موارد این اعتصاب است.

با نپرداختن بدهی بیمه های تکمیلی تامین اجتماعی (آتیه سازان) به داروخانه ها بخش بزرگی از داروخانه ها، مراکز درمانی، مراکز چشم پزشکی از یک ماه قبل اعلام کردند بیمه شده های طرف قرارداد این بیمه تکمیلی آتیه سازان را پذیرش نخواهند کرد.

خانه کارگر قزوین و مسوولین تامین اجتماعی که از این اعتصاب غافلگیر شده بودند تلاش دارند هرچه سریعتر موضوع را حل کنند.