کارگران ذوب آهنی حق خود را می خواهند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، دومین روز اعتصاب کارگران بخش های مختلف ذوب آهن بخش های کک سازی، مکانیک نت، کوره بلند، الگومراسیون، ریخته گری چهارشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱، با قول های مدیریت و نماینده وزارت کار موقتن به پایان رسید.

کارگران با همکاران خود هماهنگ کرده بخش های تولیدی را با کمترین تولید به روز دوم رسانده تا مدیریت بداند تصمیم کارگران جدی است. کارگران اعتصابی که در مقابل ساختمان مدیرعامل تجمع کرده بودند خواستار پاسخگویی مدیرعامل به خواسته هایشان گردیدند. پس از ساعتی چند تن از مدیران به نمایندگی از سوی مدیرعامل و نماینده وزارت کار که به ذوب آهن آمده بود قول اجرای طبقه بندی مشاغل را پس از 15 سال داد.

کارگران اعلام کردند اگر قرار باشد با وعده های بی پشتوانه آنان را سرگرم کرده و امروز و فردا کنند کارگران بدون اعلام قبلی به اعتصاب بر خواهند گشت و این بار دیگر تولید به صفر خواهد رسید.