پیروزی کارگران فاتح صنعت!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، روز چهارشنبه ٢٥ آبان، کارگران شرکت فاتح صنعت در سکوهای صدور نفت و گاز پس از یک اعتصاب کوتاه مدت در این روز با موافقت مسوولین شرکت و مدیران نفت و گاز و اداره کار عسلویه به ٨٠ درصد خواسته های خود رسیدند. در جلسه ای که روز چهارشنبه در عسلویه برگزار شد مقرر گردید بک پی مهرماه، پاداش بهره وری و اورهال تا ٣ روز آینده پرداخت شود. از آبان ماه هم حقوق کارگران با ١٠ میلیون تومان افزایش به ٢٢ میلیون افزایش یابد. کارگران این سکوی نفتی ١٤ روز در دریا و ١٤ روز را در خانه برای استراحت به سر می برند.

آقای متجلی از مدیران نفت و گاز به کارگران فاتح صنعت قول داد قرارداد شرکت شان را که تا اردیبهشت سال آینده است را به بهمن ماه تقلیل داده و قرارداد جدیدی را بر طبق حقوق و مزایای افزایش یافته خواهد بست.

همچنین نماینده وزارت کار در جلسه به همه کارگران شاغل در سکوها قول داد چنانچه کارگران مدارک مورد نیاز را به ایشان برسانند طرح طبقه بندی را مانند شرکت فلات قاره برایشان محاسبه خواهد کرد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران این پیروزی را به کارگران فاتح صنعت شادباش می گوید.