قانون کار، دستاورد ٧٦ ساله کارگران!

با تصویب قانون کار در ٢٩ آبان ١٣٦٩ ضربه سختی به تفکر عقب مانده ای که کارگران را همچون حیوانات می دید، خورد. اما کارگران نیز در این نبرد، حق تشکل مستقل، حق اعتصاب را از دست دادند. تشکل های مذهبی و مورد حمایت دولت وقت نه تنها در این ٣٢ سال نتوانستند قوانین قانون کار را تحکیم بخشند بلکه با دولت ها بر ضد این قانون همدستی کرده ذره ذره قوانینش توسط بخشنامه ها بی اثر شد. خارج کردن کارگاههای زیر ١٠ نفر و خارج کردن مناطق آزاد تجاری از زیر شمولیت قانون کار بخشی از این مسامحه است. در حال حاضر شورای گفتگوی اتاق بازرگانی، بخشی از مسوولین وزارت کار، موسسه خیریه نذر و اشتغال اصفهان به دنال نابودی قانون کار و به قول خودشان اصلاح (بخوان نابودی) قانون کار هستند. مافیای لانه کرده در دولت برای سودجویی بیشتر با توافق مجلس به دنبال خانه خراب کردن کارگران از جمله فروش بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی هستند. مافیا دست اندازی به ثروت کارگران را از مدتها قبل آغاز نموده است.

خواهران و برادران شاغل و بازنشسته، یکشنبه ٢٩ آبان را به روز اعتراض به این خیانت های آشکار به طبقه کارگر کرده عوامل بدبختی امروزمان را که در لباس کارگر به طبقه شان خیانت کردند را رسوای عالم خواهیم کرد. ما ضمن پاسداشت مبارزات پدرانمان دریکصدساله اخیربرای بهبودی وضعیت زحمتکشان،هم پیمان می شویم و اجازه نخواهیم داد زندگی ما و فرزندانمان بازیچه دست عده ای مافیای انسان نما شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران/ بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی/ بازنشستگان فلزکارمکانیک/ بازنشستگان صنعت چاپ/ بازنشستگان شهاب خودرو/ بازنشستگان مستقل قزوین/ بازنشستگان مستقل رامهرمز/ بازنشستگان مستقل بابل ٢٧ آبان ١٤٠١