شکم گرسنه خویشتندار نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، روز ٥ آذر ٢٠٠ کارگر کارخانه سرماآفرین تولید کننده دستگاههای گرمایشی و سرمایشی در استان البرز به دلیل عقب افتادن دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده و در مسجد و حیاط کارخانه متحصن شدند. آقای کلاهدوز مالک کارخانه پس از ساعاتی در جمع کارگران حاضر شده و آنان را به خویشتنداری دعوت کرد که کارگران یکصدا اعلام کردند:« شکم گرسنه خویشتنداری نمی داند»

کارگران امروز برای سومین روز در مسجد و حیاط کارخانه متحصن شده و نمایندگانشان خواسته های خود را به را به مالک کارخانه بدین شرح اعلام کردند:

١- پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و قول کارفرما که مانند قبل ٥ ام هر ماه حقوق ها را پرداخت کند.

٢- اجرای طبقه بندی مشاغل

٣- تا زمان تسویه کامل حقوق های عقب افتاده، اعتصاب همچنان ادامه دارد.