سانسور غیرقانونی است!

طبق خبری که خبرگزاری ایلنا در تاریخ ٧ آذرماه منتشر کرده و سپس آن را از روی خروجی خبرگزاری برداشت، آقای رضااسدآبادی خبرنگار حوزه کارگری این خبرگزاری روز چهارشنبه دستگیر شده است. همچنین خبرنگاران این خبرگزاری در شهرهای مختلف احضار شده و از آنان تهعد گرفته شده که اعتصابات کارگری را پوشش ندهند.

آزادی مطبوعات و بیان و عدم سانسور خبر و اندیشه جزو اولین مطالبات هر جامعه انسانی است و دستگیری و فشار بر خبرنگاران برای سانسور گزارش های خود، غیرقانونی و غیرانسانی است.

دستگیری خبرنگاران و فشار برای سانسور مطالب به ویژه در عرصه کارگری که بخش اعظم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، از نظر ما محکوم است.

اگر بخش بازرسی وزارت کار و بازرسین تامین اجتماعی وظایف خود را درست انجام داده بودند نه حقوقی عقب می افتاد، نه کارگری خواستار طبقه بندی مشاغل می شد، نه کارگری به دلیل سودجویی کارفرمایان دچار حادثه می شد، و نه حق بیمه کارگران توسط پیمانکاران چپو می شد. دستگاه قضا به جای دستگیری خبرنگاران، کارگران، بازنشستگان، آموزگاران، نویسندگان، وکلا…. بهتر است مدیران بی عرضه و فاسد را دستگیر کنند تا جامعه از دست اوباشان اقتصادی و سیاسی، و اجتماعی کمی نفس راحت بکشد.

رضا اسدآبادی و خبرنگاران خبرگزاری ایلنا تنها مجرای انعکاس درد و رنج زحمتکشانند و نه تنها مستوجب مجازات و دستگیری نیستند بلکه باید قدردان زحمات همه عزیزان خبرنگار که چشمان تیزبین جامعه در عرصه فساد و اختلاس و بی عرضعگی هستند، بود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان مستقل قزوین

بازنشستگان مستقل رامهرمز

بازنشستگان مستقل بابل

٧ آذر ١٤٠١