کارگران نیروگاه سنندج چه می گویند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ضمن پشتیبانی از جنبش برآمده مردمی اعلام کرده اند که:« با بیشترین آمادگی در محل کار به تولید برق و نیاز مردم اهتمام خواهیم ورزید و مردم را در این هنگامه بی برق نخواهیم گذاشت. اما آمدن نیروهای امنیتی و استقرار نیروهای نظامی و شبه نظامی در داخل نیروگاه فضایی را درست کرده که بیشتر مزاحمت برای پرسنل نموده است. ایجاد مزاحمت و تشویش برای کارکردن بیشتر و نیز ایجاد حساسیت برای روستاهای قلیان و ننله در همجواری نیروگاه ذهن و روح کارگران و اهالی این روستاها را بهم زده است. نیروگاه سنندج بخشی از ثروت مردم است و نیازی به حضور نیروهای غیرنیروگاهی ندارد و تامین امنیت محل کار به عهده خود کارگران و مردم همجوار است. ما خواهان خروج سریع نیروهای امنیتی از نیروگاه و عادی سازی وضعیت به مدیر نیروگاه هستیم و عواقب این حضور بی تردید موجب آرامش نخواهد شد. »

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از این کارگران تاکید می کند در هر پروژه و کارخانه ای تامین امنیت محل کار به عهده خود کارگران است و حضور دیگر نیروها به روند عادی تولید برق صدمه خواهد زد.