گزارش خبرنگار پیام سندیکا – عاقبت تشکل های دست ساز حکومتی

عاقبت تشکل های دست ساز حکومتی

در 2 ماهه اخیر دفتر مجمع عالی نمایندگان کارگری در خیابان زنجان از دست مدیران این تشکل خارج گردیده است. در دوران دولت قبلی با اشاره وزیر کار آن دولت و برای تضعیف سندیکاهای کارگری و رقابت با خانه کارگر این تشکل دست ساز تشکیل شد. سازمان تامین اجتماعی با مدیریت مرتضوی فاسد به این تشکل دفتری برای فعالیت داد. این تشکل که به شدت وابسته و رهبرانش به جز تنی چند فاسد هستند و گوش به فرمان، در 2 دهه اخیر و با تغییر رویکرد وزارت کار این دفتر را از دست این تشکل دست ساز گرفته اند و اعضای این تشکل در سرگردانی به سر می برند.

این است عاقبت تشکل هایی که با فرمان وزارت کار بوجود می آیند.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

خبرنگار نشریه خودتان باشید. نشریه کارگری پیام سندیکا ، نشریه درونی سندیکاهای کارگری. اخبار و گزارشات کارگری  از محل کار و مقالات کارگریتان را برایمان ارسال کنید

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک