اعتصاب کارگران پروژه ای مخازن سبز ماهشهر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٤٠٠ کارگر شرکت های پیمانکاری پترو پای سازان و پارسیان سازه فن آوران به پیمانکاری آقایان جهانی و کیوانی در عسلویه برای دومین روز در مقابل دفتر مدیریت دست به اعتصاب زدند.این کارگران خواهان پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود از مهرماه و آبان بوده و هنوز هم لیست بیمه شهریور ماه شان به تامین اجتماعی ارسال نشده است. این کارگران که ساخت مخازن سبز را به عهده دارند خواستار اجرای قوانین ٢٠/١٠ هستند تا حقوق هایشان مانند دیگر کارگران طبق مقررات کمپین ٢٠/١٠ افزایش یابد. کارگر فیتر در این شرکت ها با حقوق ٢٥ میلیونی کار می کند در حالی که همین کارگر در شرکت های دیگر پتروشیمی بین ٣٢ تا ٣٥ میلیون دستمزد برای ٢٠ روز کار می گیرد.

از دیگر تخلفات این شرکت ها رد کردن لیست بیمه کارگران متخصص با عنوان شغلی کارگر ساده است. متاسفانه در این دو روز مدیریت هیچ پاسخی به کارگران نداده است. کارگران اعلام کردند تا اجرا شدن خواسته های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.