ایران خودرو به فکر کارگرانش نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، گوشی های ایمنی که در سالن های تولیدی توسط ایران خودرو خریداری و بین کارگران توزیع شده است بسیار بی کیفیت بوده و باعث عفونت گوش کارگران گردیده که اعتراض کارگران را در پی داشته ولی گوش مدیریت بدهکار اعتراض کارگران نیست. با توجه به حذف بخش امور پدر در معاینات دوره ای تست شنوایی توسط مدیریت و طب کار، کارگران به این بیماری مزمن مدتی است دچار شده اند.

گوشی های ایرانی که بندشان از نوع نخ بی کیفیت می باشد در زمان شستشو آب را به خود جذب کرده و درکمدهای کارگران تا شیفت بعدی خشک نشده و این رطوبت باعث تشکیل میکروب گشته و کارگران را بیمار می کند. برای کارهایی که تولید صدا می کند بهترین گوشی، گوشی های نوع خلبانی است.

کارگران با آنکه بارها اعتراض خود را نسبت به این نوع خریدها اعلام کرده اند و از مدیریت خواسته اند تا مامورین خرید صالح و پاکدستی را برای اینکار بگمارد، اما متاسفانه گوشی برای شنیدن این اعتراضات در مدیریت وجود ندارد و مدیریت با خریدهای بی کیفیت موافق است تا هزینه مالی کمتری را شرکت متحمل شود. کارگران حتا شنوایی خود را هم از دست بدهند مهم نیست و سود بیشتر مورد نظر مدیرعامل می باشد.