کارگران نفتگر با خلف وعده چه کنند؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران سکوهای نفتی که در آبان ماه دست به اعتصاب زده بودند، و سپس با مقام های امنیتی و نماینده وزارت کار و شرکت نفت جلسه های متعدد داشته و خواستار اجرایی شدن حقوق حقه خود که در قراردادهای نفتی ذکر شده بود، گردیدند. ولی پیمانکاران از دادن آن خودداری کرده و مبالغ ناچیزی در لیست های حقوق به آنان می دهند و بقیه حقوق کارگران را به جیب می زنند. متاسفانه امروز با خلف وعده های داده شده روبرو شدند و نمایندگان این کارگران آقایان افشاری و ندیم آقایی از شرکت فاتح صنعت که برای مذاکره رفته بودند در خشکی اجبارن ماندگار شده و از رفتن به محل کار خود در دریا منع شده اند. در شرکت افق جهان پارس هم در روند انتخاب نماینده کارگران از سوی شرکت، خلل ایجاد شد و نماینده واقعی کارگران با ترفند کارفرما انتخاب نشده و دو تن از کارگران نزدیک به مدیریت به عنوان نماینده انتخاب شدند.

با آنکه نماینده شرکت نفت آقای مهندس متجلی بارها در جلسات به پیمانکاران گوشزد کرد که «حق دریا» باید به کارگران داده شود و این محاسبه باید از روز اول استخدام هر کارگری محاسبه و به آنان پرداخت گردد اما آنچه رخ نداد وعده هایی چون اجرای طبقه بندی مشاغل و افزایش حقوق ها بود.

حال کارگران می پرسند با خلف وعده ها چه باید کرد؟؟؟