*مرگ کارگران و سودجویی کارفرمایان ادامه دارد!

۲۴ آذر ماه ۲ کارگر شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی پترو تات ماهان به دلیل گاز گرفتگی در مخزن حلال نفتی در بویین زهرای قزوین جان باخته اند. این حادثه در حالی رخ داد که نشتی گازهای اسیدی در مخزن فوق عامل اصلی مرگ کارگران بود.
بارها از سودجویی کارفرمایان در خصوص عدم رعایت استانداردهای ایمنی و چشم پوشی بخش نظارتی وزارت کار سخن گفته ایم. اینکه چرا کارفرمایان در خصوص هزینه نمودن برای ایمنی تعلل می‌کنند، مشخص است. «سود»
اما اینکه چرا وزارت کار به وظایف خود عمل نمی کند و پشت قانون شکنی های مستمر کارفرمایان در آمده است، تعجب برانگیز است! از همه جالبتر اینکه در ۲۷ آذر ماه چنین حادثه‌ای را مردود شناخته و به خبرگزاری ایلنا تذکر می دهد.

در حالیکه کارمندانش در صندلی‌های خود آرمیده اند و بازرس کار به محل نمی فرستند.
سندیکاهای کارگری سرکوب می شوند تا این آدم‌کشی ها صورت گرفته و به یک پدیده عادی تبدیل شود.
در سیستم سرمایه داری جان انسانها، ارزشی اندکی کمتر از یک آچار را دارد.

هیأت تحریریه پیام سندیکا