مافیای نفت خواستار افزایش حقوق کارگران نیست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مافیای پیمانکاری نیروی انسانی در حوزه نفت و گاز نمی خواهد از سودهای نجومی خود دست بردارد و با سردواندن کارگران و همدستی با وزارت کار معیشت کارگران را به بازی گرفته است.

پیمانکاری های فاتح صنعت و افق جهان پارس که در سکوهای نفتی فعال هستند و با اعتصاب کارگران مجبور به مذاکره با این کارگران گشتند پس از وعده های دروغین و بیکارسازی نمایندگان کارگران به هیچ قانونی تن نمی دهند. از ابتدای سال تاکنون «بک پی» و سنوات کارگران را پرداخت نکرده اند. ٣٨ درصد افزایش دستمزد سالانه را که وزارت کار مصوب نموده بود اجرایی نکردند و طبقه بندی را نیز به زباله دان انداخته اند.

کارگران این شرکت ها که می بایست حداقل بین ١٩ تا ٢٢ میلیون حقوق بگیرند کمتر از ١٧ میلیون دریافتی دارند. نماینده وزارت نفت هم آقای مهندس متجلی بازیچه این مافیا گشته و وظیفه اصلی اش را انجام نمی دهد.