یکشنبه های اعتراضی همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ١١ دیماه در هوای سرد تهران بیش از ٣٠ تن از بازنشستگان تهرانی در اعتراض به عملکرد هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در مقابل کانون تجمع کرده و خواستار پاسخگویی هیات مدیره نسبت به وظایف عمل نکرده خود بودند. این بازنشستگان که دست نوشته هایی را در دست داشتند پس از ساعتی مواجه با پلیس امنیت شده که آنان را به پایان دادن به تجمع فرا می خواند. بازنشستگان گفتند:«تا پاسخگو نبودن هیات مدیره نسبت به تعلل در مورد عدم اجرای ٢٥ درصد همسان سازی سال ١٣٩٩، بیمه تکمیلی ناکارآمد، اعتراض نکردن کانون به فروش بانک رفاه کارگران» تجمع را ادامه خواهند داد. آقای مجیدی رییس کانون بازنشستگان تهران که از وجود پلیس امنیت احساس امنیت می کرد به میان بازنشستگان آمده و از آنان می خواست که صبر کنند که بازنشستگان گفتند:« شما اول بگو در این سه ماهه اخیر چه کرده اید که ما صبر کنیم.» یکی از اعضای پلیس هم به بازنشستگان توصیه کرد که صبر پیشه کنند. بازنشستگان گفتند:« سرگرد با صبر، قابلمه ما پر نمی شود باید کاری کرد. این افراد به اصطلاح نماینده قرار بوده به وظایفشان عمل کنند که نکردند و ما را مجبور کرده اند که اینجا بیاییم. سایت کانون که از پول ما درست شده خاموش است چرا؟ چرا کارهای انجام شده خود را برای اطلاع رسانی در سایت نمی گذارند؟ پس معلوم است که اصلن کاری نمی کنند که بخواهند اطلاع رسانی کنند» بانوی بازنشسته ای به مجیدی گفت:« خودت را معرفی کن تا ما تو را بشناسیم چرا از دادن اسم خود واهمه داری؟»

در نهایت پلیس امنیت شماره تلفن شماری از بازنشستگان را گرفت تا با هماهنگی کانون با بازنشستگان در خصوص خواسته هایشان جلسه ای را داشته باشند. آقای مجیدی رییس هیات مدیره کانون گفت:« منتظر تلفن ما باشید»