پرچم جنبش در اهتزاز است!

در گزارش قبلی «یکشنبه های اعتراض» اعلام کرده بودیم که «پلیس امنیت شماره تلفن شماری از بازنشستگان را گرفت تا با هماهنگی کانون با بازنشستگان در خصوص خواسته هایشان جلسه ای را داشته باشند. آقای مجیدی رییس هیات مدیره کانون گفت:« منتظر تلفن ما باشید»» در روز سه شنبه با تماس آقای مجیدی رییس کانون بازنشستگان تهران ٤ نفر از کنشگران بازنشستگی به جلسه ای در کانون برای روز چهارشنبه دعوت شدند. در این جلسه که آقایان مجیدی و دهقان کیا و یک نفر از پلیس امنیت حضور داشتند خواسته های بازنشستگان از جمله همسان سازی های ١٣٩٩، ١٤٠٠، و١٤٠١و چرایی عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده که می بایست در آخر آذرماه برای تغییر اساسنامه صورت می گرفت و همچنین عیدی بازنشستگان مطابق شاغلین دو ماه حقوق و اینکه در این چند مدت شما چه کرده اید مطرح شد. ابتدا پلیس امنیت به بازنشستگان گفت که:« ما این تجمع را تحمل نخواهیم کرد و شما هم حق تجمع ندارید» و در جواب شنید که:« تا زمانی که خواسته های ما عملی نشود ما ول کن یقه هیات مدیره کانون نخواهیم بود و در ضمن اینجا خانه ماست. اموال ما را مانند بانک رفاه را بفروشند و ما خاموش بنشینیم؟»

از سوی دیگر آقای مجیدی گفت که:« آقای اسدی رییس کانون عالی به ما گفته بازنشستگان مستقل در اطلاعیه های خود شما را بی عرضه خطاب می کنند و این کار درستی نیست چون ما پیگیر کارها هستیم» جواب شنید:« که پیگیر هستید اما نتیجه اش چیست؟ جز بی حقوقی و هزار درد بی درمان دیگر اگر بی عرضه نیستید چه هستید؟» آقای دهقان کیا گفتند:« ما نمی توانیم بیشتر از این فعالیت کنیم، بفرمایید شما جای من بنشینید» پاسخ شنید:« اگر می خواستید جای شما بنشینیم در انتخابات اینقدر تقلب نمی کردید» آقای مجیدی در جواب بازنشستگان گفت:« شما می خواهید ادای جلیقه زردهای فرانسه را در بیاورید و یکشنبه های اعتراض اعلام کردید» که پاسخ شنید:« یاد گرفتن از کارگران دیگر عیب نیست» در این جلسه باز هم آقایان از پهلوانی های خود در دیدار با نمایندگان مجلس و وزارت کار گفتند که هنوز هیچ نتیجه ای گرفته نشده است. بازنشستگان گفتند:« اگر شما واقعن کار می کنید چرا اینها را در سایت کانون برای اطلاع رسانی نمی گذارید که همه مطلع شوند شما از حقوق ما برای سایت هزینه می کنید ولی سایت به روز نیست» که آقای دهقان کیا گفت:« درست می گویید و ما اشتباه کردیم و تا دوشنبه سایت کانون اه خواهد افتاد»

آقای مجیدی اینقدر بی اطلاع هستند و یا خود را به تجاهل می زنند که به بازنشستگان می گویند:« اینکه می گویید ما باید مجمع عمومی فوق العاده بگذاریم برای تغییر اساسنامه و یا شمار هیات مدیره باید اضافه شود از کجا نشات گرفته است» در صورتی که ابلاغیه آقای نژاد موسوی رئیس تشکلات کارگری کارفرمایی وزارت کار به تاریخ ١٥ شهریورماه ١٤٠١ که به کانون ها ابلاغ شده را نمی خواهند اجرایی کنند چرا که می دانند با هر انتخاباتی امکان رای نیاوردن باند موجود هست.

دوستان بازنشسته!

هیات مدیره های کانون ها چه شهرستان و چه استانی و چه عالی سالهاست نظاره گر نابود کردن بازنشستگان هستند از حذف ١٠٠ قلم دارو از درمان بازنشستگان تا بیمه های تکمیلی بی خاصیت تا نگرفتن همسان سازی ها. شما بگویید به اینها باید قهرمان بگوییم یا بی عرضه.