ما را به هماوردی نخوانید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، تجمع امروز (سه شنبه ٢٧ دیماه) کارکنان رسمی نفت در خصوص خواسته های خود که بیش از دو سال است در مجلس دست به دست می شود در عسلویه، پالایش گاز فجر، واحدهای عملیاتی سیری، پایانه های نفتی خارک، پالایشگاه آبادان صورت گرفت و در بیانیه پایانی خواستار موارد زیر شدند:

به خواسته های ما احترام بگذارید!

۱- انجام بی چون و چرای، ماده ۱۰ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت،

۲-بهبود جدول بدو استخدام ماده یاد شده به نحوی که همه کارکنان با هر شرایطی با توجه به تورم های کنونی از آن سود ببرند،

۳- پرداخت بک پی ده ساله برآمده از دیرکرد در انجام ماده ده طبق قانون،

۴- اصلاح و بهبود وضعیت نابسامان خدمات درمانی وزارت نفت،

۵- پرداخت بی کم و کاست پاداش پایان بازنشستگی همچون گذشته در وزارت نفت،

۶- رسیدگی درخور و شایسته بازنشستگان صنعت نفت و بهبود زندگی این بخش از بزرگان صنعت نفت،

۷- تعدیل بهنگام مدرک کارکنان و آسان نمودن چگونگی تعدیل،

۸- ساماندهی سمت های کارکنان،

۹- رسیدگی به وضعیت نابسامان و نگران کننده صندوق بازنشستگی نفت و اصلاح اساسنامه آن

برگزاری موفقیت آمیز این تجمع های اعتراضی هشداری بود تا مقام های تصمیم گیرنده شرکت ملی نفت ایران و دولت حاضر بدانند هنوز هم زحمتکشان حرف اول را می زنند. برگزاری تجمع های اعتراضی گذشته اتحاد و مصمم بودن کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت و همچنین انتشار بیانیه نهایی بی پیرایه و صریح آن بار دیگر آماده بودن کارگران نفت را نشان می دهد.

همانطور که تجربه کارگران پیمانکاری پروژه های نفت و گاز و نیروگاهی در سال های ١٣٩٩ و ١٤٠٠ نشان داد، کاسه صبر کارگران اگر لبریز شود باید انتظار عکس العمل های یکپارچه و کارآیی را داشت. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران همچنين معتقد است که ارگان هاي تصميم گيرنده مسؤل مي بايست بیانیه کارگران و کارمندان رسمی صنایع نفت را جدی بگيرند: نباید اخطار کارگران و کارمندان رسمی صنعت نفت ، چه پروژه ای و یا رسمی را سرسری گرفت ” چون که سخت پشیمان خواهید شد. “