بیمه تکمیلی بلای جان کارگران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمه تکمیلی پارسیان که برای کارگران ایران خودرو در نظر گرفته شده است با بسیاری از بیمارستان ها و پزشکان قرارداد ندارد و می بایست بیمار اول به بیمه پارسیان مراجعه کرده استعلام کند که پزشک مورد نظرش با بیمه پارسیان قرارداد دارد یانه؟ و سپس به آن پزشک مراجعه کند. از طرف دیگر بیمه پارسیان در سامانه پیشتاز هنوز اعضای بیمه شده خود را بارگذاری نکرده که مشکلی بر مشکلات بیماران افزوده است. متاسفانه بخش اداری این بیمه هم با بیمه شده ها رفتار خوبی نداشته یا پاسخگوی مشکلات نبوده و یا با گذاشتن گوشی تلفن روی میز به صورت طولانی مدت بیما را سرگردان و عصبانی می کنند.

بیمه های تکمیلی چه در بخش شاغلین و چه در بخش بازنشستگان بلای جان بیماران گردیده اند و این فقط به این دلیل است که مافیای سودجو در بخش درمان از اجرای قانون الزام سازمان تامین اجتماعی جهت پوشش همه بیماری های بیمه شده ها با اعمال نفوذ، خودداری کرده و در این بخش ثروت های افسانه ای را به جیب زده و اینگونه با بیماران زحمتکش برخورد می کنند و نظارتی هم بر این تخلفات نیست.

اعتراضات کارگران ایران خودرو در مورد این بیمه تکمیلی به مدیریت ارسال گردیده است.