کرونا و مدیران ذوب آهنی!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با آنکه هنوز کرونا در ایران و جهان ریشه کن نشده است و همه دستگاهها می بایست آمادگی لازم برای سویه جدید را از قبل داشته باشند اما مدیریت ذوب آهن با اطلاع از اینکه یک ماهی از رشد بیماری کرونا در ایران خبر دارد هنوز در انبارهایش ماسک و ضد عفونی کننده وجود ندارد. این تعلل ها نه فقط در موارد بهداشتی بلکه در موارد ایمنی هم وجود دارد از جمله تهیه ماسک و لباس و دستکش های مناسب برای آتشکارهاست.

باید کرونا به کشتار کارگران بپردازد تا مدیریت به فکر تهیه بیفتد. این گوشه کوچکی از مدیریت بی عرضه ها در بزرگترین کارخانه ایران است.