دستاوردهایی که از دست طبقه کارگر می رود!

به گزارش پیام سندیکا، بیمارستان میلاد تهران که متعلق به تامین اجتماعی است به تازگی اقدام به گرفتن مبلغ داروهای تجویزی پزشک از بیمه شده های تامین اجتماعی کرده است. با دادن اطلاع به کانون بازنشستگان تهران برای پیگیری، جناب آقای دهقان کیا رییس هیات مدیره در تماس تلفنی با ریاست بیمارستان میلاد، این اقدام را تایید کرد.

این مقدمه ای است برای از بین بردن درمان رایگان بطور کامل آن هم در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی. این یکسوی موضوع است اما سوی دیگر آن بی اطلاعی کانون بازنشستگان به عنوان نماینده بازنشستگان تهران و متولی امور بازنشستگان است و همچنین بی عرضگی این نمایندگان در پاسداشت و نگهداری دستاوردهای زحمتکشان.

بی تردید این موضوع را پیگیری کرده و نخواهیم گذاشت مافیای دارو و درمان و همچنین سیاست های خانه خراب کن نئولیبرالیستی دولت، به حقوق کارگران دست اندازی کند.

گفته بودیم ما را به هماوردی خود نخوانید که پشیمان تان خواهیم کرد.