طرح طبقه بندی مشاغل ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، آرش شفیعی سرپرست معاونت سرمایه های انسانی ذوب آهن که به تازگی به این سمت منصوب شده است و آمده تا به قول خودش مسیرها را اصلاح کند، روز ١١ بهمن در دفتر معاونش با تعدادی از اعضای «کمیته بررسی بهبود، تقویت کارشناسی محتوای طرح طبقه بندی» نشستی را برگزار کرد و مقرر شد هر هفته در خصوص تصمیمات اتخاذ شده اطلاع رسانی کنند.

طبقه بندی مشاغل با دستور مدیرعامل ذوب آهن در سال گذشته قرار بود تا آخر پاییز امسال اجرایی و به کارگران ابلاغ شود. ولی آنچه در حال حاضر در مدیریت ذوب آهن روی می دهد فقط کمیته سازی است تا طرح طبقه بندی مشاغل تا آنجایی که می شود عقب بیفتد و کارگران بازنشسته از این امر سود نبرند. به نظر کارشناسان سندیکایی مستقر در ذوب آهن بطور قطع به یقین طبقه بندی تا پایان سال اجرا نخواهد شد به ویژه اینکه مدیرعامل هم عوض شده است.

اعتصاب ماه گذشته کارگران ذوب آهنی که در خصوص طبقه بندی مشاغل روی داد هشداری سخت به مسوولین ذوب آهن بود و مافیای ذوب آهن را بر آن داشت تا این امر را فرسایشی و طولانی کنند. طبق اطلاعات ما تا آخر اسفند حداقل ٥٠٠ نفر کارگر بازنشسته می شوند که تعداد زیادی مدیران و سرپرستان ذوب آهنی را شامل خواهد شد که اجرای طبقه بندی مشاغل در مستمری آنان اثر چشمگیری خواهد داشت ولی با این روند، این بازنشستگان زیان بزرگی را متحمل خواهند گشت و مستمری آنان با تورم سال آینده، گذران سختی را نوید می دهد.

آنچه مسلم است اعتصاب دیگری در راه خواهد بود تا مدیران و مافیا بداند پولاد مردان ذوب آهنی با نابودکنندگان معیشت خود شوخی ندارند.