یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٦ بهمن طبق معمول همه هفته بیش از ٢٠ نفر از بازنشستگان تهرانی در مقابل درب ورودی کانون بازنشستگان تهران تجمع کرده و خواهان :« اجرای ٢٥ درصد همسان سازی سال ١٣٩٩، افزایش مستمری مطابق رشد تورم واقعی، دست ها از بانک رفاه کوتاه، درمان مناسب و پرداخت عیدی مطابق شاغلان سازمان تامین اجتماعی، اعتراض برای خصوصی شدن بانک رفاه کارگران، پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، اعتراض به پولی شدن دارو در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی، اجرای همسان سازی سال ۱۴۰۱ ، تحقق درمان کارآمد رایگان طبق قانون الزام و در یک کلام، برای یک زندگی انسانی در خور بازنشستگان، » شدند. بیشتر بازنشستگانی که به کانون مراجعه می کردند در گفتگو با بازنشستگان معترض از:« پارتی بازی در مورد تخصیص وام و سفر مشهد، رانتخواری هیات مدیره، برخورد بی ادبانه کارمندان کانون، وضعیت بد درمان و بیمه های تکمیلی» گله داشتند. در این بین آقای دهقان کیا که بعد از ساعت ده و نیم به محل کار خودش می‌آمد با دیدن معترضان چهره اش کمی گرفته و ناراحت شد. بعد از داخل شدن ایشان ده دقیقه بعد آقای مجیدی به جمع معترضان ملحق شد که ببیند چه می کنند که با تعجب دید بازنشستگان مستقل معترض دو نامه را به عنوان اعتراض امضا می کنند که با کنجکاوی نامه ها را گرفت و خواند و با برخورد اوباشانه ای گفت:« متن این نامه ها دروغ است» سپس به طرف یکی دیگر از بازنشستگان رفته و گفت:« آقای… شما قرار بود آن ماده قانون دو ماه عیدی را بیاورید، چی شد؟» که یکی از بازنشستگان در جواب به ایشان گفت: «مگه بیمه تکمیلی ماده قانون داشته که شما آن را به ما بازنشستگان تحمیل کردید؟ این خواسته اساسی ما است آن را پیگیری کنید ما از حقوق اساسی خودمان نخواهیم گذشت. حق گرفتنی است» که آقای مجیدی سرش را پایین انداخت و رفت داخل ساختمان.

نامه ای که ایشان آن را دروغ می خواند نامه اعتراضی بود که بازنشستگان خواهان اعلام عملکرد هیات مدیره در سایت کانون بودند. این سایت که سالهاست با هزینه بازنشستگان راه اندازی شده است حداقل ٢ سال است که به روز نمی شود و فقط با اعتراضات بازنشستگان که خواهان اساسنامه کانون بودند و با فشار نامه نگاری های طولانی و دستور اکید وزارت کار، اساسنامه را به طور ناقص در این سایت بارگذاری کردند. در این نامه نوشته شده است:« هزینه نگهداری سایت کانون از جیب بازنشستگان محترم داده شده است تا عملکرد آقایان در آن انعکاس یابد. اگر هیات مدیره هیچ فعالیتی ندارد که آن را اطلاع رسانی کند، نسبت به وظایف خود قصور ورزیده و باید برکنار شوند. اگر فعالیت دارند چرا اطلاع رسانی نمی کنند؟ این هیات مدیره از گزارش دهی ماهانه خود به اعضا که در بند ١٥ ماده ٣ اساسنامه ذکر گردیده است خودداری می کنند» نامه به در مقابل چشم هیات مدیره به امضای بازنشستگان می رسید و آنان از پاسخگویی به اعضا امتناع می کردند.