گزارش خبرنگار پیام سندیکا از وضعیت آقای علی نجاتی

پس از دستگیری آقای علی نجاتی و بی خبری از محل نگهداری ایشان ، همسر علی نجاتی با مراجعه چند باره به اطلاعات شهر شوش تنها پاسخی که شنیده است این بوده که خبری از علی نجاتی نداریم. ما به همراه همسر ، خانواده، دوستانش نگران سلامتی او بوده و خواهان آزادی فوری ایشان هستیم
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
29/6/1394