خرابکاری مافیا در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در جلسه ای که آرش شفیعی سرپرست معاونت سرمایه های انسانی ذوب آهن با مدیران منابع انسانی داشت، این مدیران به ایشان گوشزد کردند که بازنشستگی تعداد زیادی از متخصصین ذوب آهنی در سال جاری اتفاق خواهد افتاد و این مشکل را می بایست بطور جدی به آن پرداخت و جایگزین مناسب برای آنان پیدا کرد.

مافیای نئولیبرالیسم که برای نابودی صنعت دست به هر کاری می زند و با ایجاد ١١ کارخانه فولاد در شهرهای کم آب، منابع مالی را به هدر داده است با برنامه ریزی تلاش کرده صنایع را از متخصصین مجرب خالی کند. امروز در ذوب آهن هم مشخص شده است که این شرکت به همراه مدیران ناکارآمد و بی عرضه که فقط نام مدیر را یدک می کشند هیچ تدبیری را برای آموزش جوانان متخصص جهت جایگزین شدن تکنسین های قدیمی که در حال بازنشسته شدن هستند، از مدتها پیش بینی نکرده است. سندیکای فلزکار مکانیک در این چند سال بارها از جایگزین کردن جوانان در موقعیت های تخصصی که پدرانشان دارند را گوشزد کرده بود تا این جوانان قبل از بازنشسته شدن پدرانشان در کنار آنان بیاموزند و متخصص شوند تا هم اشتغالزایی صورت گیرد و هم پدران با دلسوزی تمام همه داشته های خود را به نسل بعد منتقل کند.

به نظر کارشناسان ذوب آهنی بی تردید در سال آینده، هم حوادث کاری و هم مشکل کاهش کیفیت و هم آمار رکود و خرابی دستگاهها افزایش خواهد یافت.

خیانت های مدیران نئولیبرال همچنان در صنعت کشور ادامه خواهد داشت.