اخراج در پروژه های نفت و گاز آغاز شده است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت جهان بین مستقر در پتروشیمی مکران چابهار از چند روز قبل به پیمانکارانش اعلام کرده است که تا آخر بهمن همه کارها باید تعطیل شود و آنها نسبت به دادن گزاش کار و نواقص و کارهای مانده اقدام کنند. در این پتروشیمی بیش از ٢هزار کارگر پروژه ای در بخش های مختلف از جمله محوطه سازی کار می کنند که بیشتر آنها اخراج گشته اند.

گزارش ها از فاز ١٤ عسلویه که در آخر بهمن ماه افتتاحیه دارد حاکی است که به همه پیمانکاران از جمله پارس حساس(پیمانکار برق)، ستراب آقای شهبازی، پرسان صنعت آقای مطوری(پایپینگ)، پارس نقش هخامنش آقای عباسی(رنگ و عایق) اعلام شده دست به اخراج کارگران بزنند و کارهایشان را تمام و یا گزارش نواقص کا را به بخش فنی و اداری اعلام کنند. شرکت پایندان به همه پیمانکارانش دستور داده است به سرعت کارگران را به خانه بفرستند.

به همه کارگران اخراج شده مدارک طب کارشان را نداده اند و برای تسویه حساب هم روز مشخصی را اعلام نکرده اند.

طبق پیش بینی کارشناسان سندیکایی مستقر در پروژه ها حداقل ٥ هزار کارگر در یک ماه مانده به عید به این طریق روانه خانه شده اند اینکه مدارک طب کار کارگران نزد کارفرما مانده، امکان بازگشت آنها به سرکار بعد از عید را پیمانکاران وعده داده اند. این ترفندی است تا کارگران به دنبال تسویه حساب خود برنیایند و پیمانکاران هم با خیالی آسوده فکر پرداخت دستمزدها را به این زودی ها در سر نداشته باشند.