توفان اعتصابات کارگری در پروژه ها – پرچم ٢٠/١٠ همچنان برافراشته است

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا،

١- در مجتمع گاز پارس جنوبی در طی ٢ ماه اخیر برای سومین بار نمایندگان کارگران پروژه ای با مقامات قضایی بوشهر دیدار داشتند تا وضعیت حقوق ها و بیمه ها را طبق مقررات کمپین ٢٠/١٠ سر و سامانی بدهند. در آخرین دیدار نمایندگان کارگران به مقامات قضایی اعلام کردند از اول اسفند برای دستیابی به خواسته های خود دست به اعتصاب می زنند. روز ٢٨ بهمن ٥ تن از نمایندگان کارگران پروژه ای را در مجتمع گاز پارس جنوبی دستگیر کردند که کارگران به محض اطلاع دست به اعتصاب زدند. متاسفانه با دخالت نیروهای امنیتی که به زد و خورد با کارگران منجر شده است تعدادی به زور به سرکار رفته و مابقی هم با کم کاری پاسخ این هجوم را می دهند.

٢- از امروز ٢ اسفند ٢٠٠ کارگران پروژه ای شرکت گاما در ترمینال نفتی جاسک به دلیل واریز نشدن حقوق خود از آذر ماه تاکنون دست به اعتصاب نشسته زده اند.

٣- ٧٠٠ کارگر پروژه ای شرکت مپنا در آب شیرین کن لیان بوشهر به دلیل عقب افتادن حقوق ماههای آذر، دی، بهمن و واریز نشدن بیمه هایشان از دیروز در اعتصاب به سر می برند.

٤- کارگران پروژه ای پتروشیمی آدیش کنگان که ٣ ماه حقوق نگرفته اند و بیمه هایشان هم واریز نشده با اعلام کارفرما مبنی بر اینکه از عیدی هم خبری نیست از روز یکشنبه دست به اعتصاب زده اند.

در حال حاضر بیش از ٢ هزار کارگر پروژه ای در مناطق مختلف در اعتصاب به سر می برند که با این منوال تعداد اعتصاب ها بیشتر هم خواهد شد.

سندیکای فلزکارمکانیک بارها به کارگران توصیه کرده است که نگذارند حقوق هایشان عقب بیفتد، کاری را که امروز انجام می دهند همان روز اول انجام بدهند تا مقررات کمپین ٢٠/١٠ که عقب نیافتادن حقوق ها بود اجرایی شود.