اعتصاب در فولاد آریای اردستان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٠٠٠ کارگر کارخانه فولاد آریای اردستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ها از آبان ماه، از شنبه در محوطه شرکت اعتصاب نشسته کرده اند. از روز شنبه تا کنون ٢ بهمن، کارگران به جای حرف حساب فقط تهدید به اخراج شده اند. آنان به مدیریت می گویند:« شما که می گویید ما پول نداریم پس محصولات را به کجا می فرستید؟»

در طی این ماهها مدیریت از پرداخت بیمه کارگران هم شانه خالی کرده است. این در حالی است که اداره کار که با شکایت کارگران روبرو شده است واکنشی نشان نداده است.