اعتصاب در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران ذوب آهنی از روز شنبه بدون اطلاع دادن به مدیریت اعتصاب کردند. نمایندگان کارگران که بیشتر در مکانیک نت، کوره ها، کک سازی، الگومراسیون، ریخته گری مشغول به کار هستند پس از آنکه متوجه شدند مدیریت در خصوص خواسته های آنان از جمله طبقه بندی مشاغل، تایید مشاغل سخت و زیان آور از سوی مدیریت و وزارت کار، افزایش حقوق ها و نهایی شدن این خواسته ها قبل از اسفند ماه که موعد بازنشستگی کارگران است کاری نخواهد کرد، دست به اعتصاب زدند.

متاسفانه موضوع اعتصاب را مدیریت متوجه شد و در روز شنبه بسیاری از اعتصابیون فعال را در کارخانه دستگیر کردند و تا لحظه مخابره این خبر حتا شیفت شب هم پس از ورود به کارخانه همچنان در کارخانه بست نشسته اند. در حال حاضر با برنگشتن کارگران به خانه، شهرهای اصفهان و لنجان در التهاب بسر می برند. گارد ویژه از شنبه در کارخانه مستقر است اما از رفتن به داخل کارخانه ابا دارند. کارگران فقط در بخش کوره بصورت ٢٠ درصد تولید در حال کار هستند و مابقی بخش ها اعتصاب مطلق است.

کارگران در اولین پیام به مدیریت، آزادی دستگیر شدگان و سپس افزایش حقوق کارگران در حال بازنشستگی را خواستار شده اند.

کارگران در ٢٥ آبان خاطر نشان کرده بودند که اگر خواسته های آنان اجرا نشود بدون اطلاع دست به اعتصاب خواهند زد.