اندر حکایت هیات مدیره های بی عرضه کانون ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، برای کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغیه ای از سوی اداره مالیات به مبلغ ١٢ میلیارد تومان مالیات بر درآمد آمده است که کانون عالی باید پرداخت کند.

یکماه پیش اعضای کانون عالی برای مذاکره نزد خاندوزی وزیر اقتصاد رفته بودند که موضوع مالیات را لغو کنند که خاندوزی با عتاب و خطاب این آقایان را به دنبال پرداخت مالیات فرستاد. با توجه به نرخ مالیات وصولی ١٧ درصدی، جمع کل درآمد کانون عالی مبلغی در حدود ٧٠ میلیارد تومان است. این مبلغ که از دریافت حق عضویت ٢ میلیون ٥٠٠ هزار نفر بازنشسته دریافت می شود و باید خرج اطلاع رسانی، هزینه های رفاهیات بازنشستگان، هزینه های جاری کانون ها، افزایش سطح بیمه های تکمیلی، احداث فروشگاههای تعاونی مصرف و مسکن، …. بشود که نمی شود حالا با بی عرضگی هیات مدیره کانون ها و کانون عالی به جیب اداره مالیات خواهد رفت.

تنها راه بستن این فساد و بی عرضگی بیرون کردن این جماعت از کانون هاست.