ما را از این بردگی نجات دهید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، نامه ای از سوی کارگران پتروپالایش به سندیکا رسیده است که ما آن را نقل می کنیم. هر چند که قبلن در مورد شرایط کارگران پروژه ای مستقر در پتروپالایش کنگان خبر داده بودیم. نامه چنین است:

«کلیه پیمانکاری های پتروپالایش ٢٤/٦ را در مورد کارگران خود اعمال کرده اند از جمله شرکت ناورود، پرهون طرح، ره گستر، آسفالت طوس، شرکت جهادگران ریگ. این شرکت ها با پیمانکارانی نابکاری چون داریوش سلحشور و کیانپور دست به نقض مقررات کمپین ٢٠/١٠ زده اند. حقوق ها هر ٣ ماه یکبار گردیده است و هر اعتراضی را با اخراج جواب می دهند. سرویس ها بدون کولر و خوابگاهها پر از حشرات و با تعداد ٨ نفر که باید ٦ نفره باشد و غذا هم قابل خوردن نبوده و از میوه هم خبری نیست. سهمیه شیر کارگران رنگ و عایق را هم نمی دهند. این موارد را افسران ایمنی هم گزارش کرده اند.

برای آنکه شرایط را جهنمی تر کنند هر قالب بندی را تبدیل به پیمانکار کوچک می کنند تا حق خوری بیشتر شود. شرکت جهادگران ریگ به تازگی ٦٠ نفر کارگر ایرانی سویل کار را اخراج کرده و به جایش کارگر افغانی آورده است تا سود بیشتری ببرد. این پیمانکاری ها نه تنها از این کارگران افغانی امتحان مهارت فنی نگرفته اند بلکه این افراد بدون گیت پاس وارد محل کار می شوند. برای این کارگران بدبخت حتا خانه کارگری هم نگرفته اند و اینها با هزینه خود در دهات اطراف خانه گرفته اند. بیمه ندارند و با هزینه خود رفت و آمد به محل کار می کنند.»

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ضمن دادن هشدار به این پیمانکاران حق خور اعلام می کند این گزارش را برای پیگیری برای آقای مازیار گیلانی نژاد نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای می فرستد.

اما کارگران باید بخواهند به این بردگی پایان دهند و سندیکا هم کمکشان خواهد کرد. به نظر ما بهتر است دوستان همه رشته ها دست به دست هم بدهند و با نرفتن به سرکار، دست جمعی به اداره کار کنگان رفته و اعتراض کنند و ما هم پیگیر کارشان در تهران باشیم.

کارگر متحد کارگر زنده باد کمپین ٢٠/١٠