آزادی برای همه کنشگران صنفی!

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وضعیت جسمی رضا شهابی از کنشگران سندیکای واحد بسیار وخیم است. به گفته سندیکای برادر « بنا به تشخیص پزشک متخصص معالج، دیسک مهره‌های ۴ و ۵ پاره شده و بایستی تخلیه شود. همچنین دیسک مهره های ۲ و ۳ هم به علت تحت فشار قرار گرفتن احتمال پاره شدنشان وجود دارد. به دلیل این شرایط پزشک معالج برای وی دستور عمل اورژانسی صادر نمود.»

با وجود این اظهار نظر پزشکان متخصص، شهابی همچنان دربند افکار ضد کارگری است که وجود سندیکالیست های فعال را به نفع خود نمی داند. دیگر اعضای سندیکا آقای داوود رضوی و حسن سعیدی نیز مشکلات جسمی دارند. متاسفانه پرونده سازی برای این سندیکالیست های برادر نه اولین و نه آخرین بار است که اتفاق می افتد. در نتیجه وضعیت سلامت این کارگران زندانی به خطر افتاده است.

ما ضمن اعتراض به زندانی بودن این دوستان و دیگر زندانیان صنفی، خواستار آزادی فوری همه این عزیزان از زندان هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٠ اسفند ١٤٠١