چرا مافیا ترسیده است؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با احضار عده ای از کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان تهران به پلیس سیاسی (پلیس امنیت) و گرفتن تعهد مبنی بر تجمع ننمودن در مقابل کانون و پیگیری نکردن خواسته هایی چون همسان سازی سال ١٣٩٩، به زیر سوال بردن کانون تهران، این عمل نشانگر ترسیدن مافیا از خواسته های بازنشستگان است. مافیا که توان پاسخگویی به خواسته های به حق بازنشستگان را ندارد با پنهان شدن پشت پلیس سیاسی و سپر بلا کردن آنان تلاش دارد کوشندگان بازنشستگان را از فعالیت باز دارد.

در حال حاضر نه تنها ٢٥ درصد همسان سازی قول داه شده تا آخر سال پرداخت خواهد شد، تحقق نیافته و فقط با وعده سر خرمن موضوع را به حاشیه برده اند. در حال حاضر جلسات شورای عالی کار برای حداقل دستمزد در حال برگزاری است و مافیای کارفرمایی ٢٠ درصد افزایش را پیشنهاد کرده اند تا کمر زحمتکشان چه کارگر و چه بازنشسته را بشکنند. که بی تردید اعتراض کارگران و بازنشستگان را در پی خواهد داشت.

آنچه مافیا را ترسانده پیگیری شکایت به دیوان از انتخابات پر تقلب کانون تهران، درخواست بازنشستگان از رییس سازمان تامین اجتماعی در خصوص شفاف کردن عیدی و پاداش خود و معاونین و مدیرانش، پیگیری نامه در خصوص بی عملی هیات مدیره کانون تهران و عدم پاسخگویی به بازنشستگان در مورد عملکردشان، درخواست بازنشستگان در خصوص تغییر اساسنامه کانون ها و اجرا شدن اساسنامه جدید که باعث حذف ٨٠ درصدی عوامل مافیا در کانون های سراسر کشور است.

شاید بتوان تنی چند از بازنشستگان تلاشگر را منفعل کرد اما ارتش گرسنه بازنشستگان از حقوق حقه خود عقب نشینی نخواهد کرد.