گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

پس از اتمام مرخصی سالیانه کارگران ایران خودرو ،کلیه سالن های تولیدی با 20 درصد توان تولید کار می کنند. در بعضی از روزها و با صلاحدید مدیران تولید سالن 206 و پژو 405 و سمند هر از گاهی در طول شیفت تعطیل می شوند. در روزهای اخیر حتا بعضی از سالن های تولید با وجود حضور کارگران از اول ساعت کاری تعطیل هستند. به عنوان نمونه قسمت سالن رنگ که با ظرفیت هر شیفت 300 دستگاه خودرو را باید رنگ کند در روزهای اخیر با 50 دستگاه شیفت خود را تحویل می دهد. مدیران می گویند برای تغییر خطوط تولید برنامه ریزی می کنند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 4/7/94