نوروز مردم همیشه پیروز، شادباش!

سالی دیگر در انتظار کوشش های ماست. سالی که با کوشش های ما می تواند مرگ غم انگیز ژینا و دیگر جوانان را، در مسیر تحولات کشورمان در راستای عدالت اجتماعی و آزادیخواهی قرار دهد. این شدنی نیست مگر آنکه

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن گرامیداشت نام همه کوشندگان جانباخته راه آزادی و عدالت، سالی پر از تلاش، شادی، تندرستی را برای همگان آرزومندست.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٩ اسفند ١٤٠١