گزارش خبرنگار پیام سندیکا – بیمه های تامین اجتماعی و رانندگان کامیون

به جرات می توان گفت که بیشترین مبلغ مستمری یک راننده کامیون بعد از 30 سال رانندگی کمتر از 800 هزار تومان در حال حاضر است و این در صورتی است که این رانند توانسته باشد 30 سال حق بیمه پرداخت کرده باشد.بیشتر رانندگان کامیون پس از طی 40 الی 45 سال رانندگی تازه متوجه می شوند که کسری سابقه بیمه دارند و شرکت های خصوصی حمل و نقل پول حق بیمه هایشان را به جیب زده اند. از طرفی سازمان تامین اجتماعی هم با رعایت نکردن حقوق بیمه شدگان آنها را مجبور کرده تا بسوی بیمه های تکمیلی بروند و بخش زیادی از دستمزدشان را به این بیمه های خصوصی پرداخت کنند. متاسفانه این شرکت های خصوصی بیمه در هنگام عقد قرارداد با بیمه شده ها با تبلیغات فریبنده آنان را از بسیاری از ترفندهای خود که در هنگام بیماری با آن مواجه می شوند بی خبر می گذارند. رانندگان با دادن حق بیمه های چند صد هزار توامانی به این شرکت های بیمه ای بخش بزرگی از دسترنچ شان را از دست می دهند.در حال حاضر رانندگان آذربایجان شرقی با پرداخت سالانه 400 هزار تومان بیمه تکمیلی دریافت می کنندکه اکثر رانندگان از این بیمه های تکمیلی فراری هستند و بودجه اشان برای چنین بیمه هایی قابل پرداخت نیست.
از طرف دیگر رانندگان با مشکل دیگری به نام پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی روبرو هستند که چنانچه راننده ای مبلغ 130 هزار تومان حق بیمه خود را سر هر ماه پرداخت نکند ، کارفرما هم که دولت است سهم خود را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده و رانند بینوا باید هم سهم خود به اضافه جریمه را پرداخت کند و هم سهم کارفرما را.این گوشه ای از مصیبت نامه رانندگانی است که با خطر انداختن جان خود کالا را در سراسر کگشور جابجا می کنند.و در این میان با همدستی وزارت راه و شرکت های حمل و نقل خصوصی حقوق اجتماعی و صنفی شان پایمال می شود.جا دارد در این میان ذکری شود از یکی از بنیان گذاران زحمتکش این شغل آقای حسن نبی زاده اهل اصفهان که برای بهتر نمودن معیشت رانندگان تلاش بسیار نمود و آقای جاوید نیا هم با منتشر نمودن نشریه حمل ونقل دردیماه سال 1378 گوشه ای از زحمات رانندگان و مشکلاتشان را بازگو می کرد.
 
راننده همیشه بیابان گرد جابری