در همبستگی با کارگران نفت و گاز ایران – به سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران (UMMI)، [email protected]

خواهران و برادران عزیز،
من این نامه را در مقام دبیرکل کنفدراسیون جهانی اینداستریال به شما می‌نویسم. اینداستریال بیش از پنجاه میلیون کارگر را در بخش‌های معدن، انرژی، و تولید در بیش از ۱۴۱ کشور نمایندگی می‌کند. ما حمایت و همبستگی کامل خود را با اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران (UMMI) و همچنین با همهٔ کارگران شاغل در میدان‌های نفت و گاز جنوب ایران ابراز می‌کنیم که اعتصاب‌های هماهنگی را اغاز کرده‌اند و خواستار مزد و خدمات بهترند.
اینداستریال از خواست‌های شما حمایت می‌کند و می‌طلبد که مزد کارگران مطابق با حداقل مزد توافق شده در کمپین ۲۰۲۳ پرداخت شود، شرایط غذاخوری‌های کارگران و خوابگاه‌های کارگران شایستهٔ انسان باشد نه زیر سطح استاندارد، و برنامهٔ کاری کارگران ۲۰ روز کار در سایت و ۱۰ روز مرخصی با حقوق باشد. این وضع در همهٔ بخش‌ها باید به‌عنوان روال عادی اجرا شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر کارگران از شهرهای [محل سکونت خود و خانواده] خود برای کار به میدان‌های نفتی سفر می‌کنند.

ما رشادت شگرف و عزم استوار شما در برابر سرکوب را می‌ستاییم و خوشحالیم که می‌بینیم بیش از ۲۰هزار کارگر به اعتصاب پیوسته‌اند.
کنفدراسیون جهانی اینداستریال همبستگی خود را با مبارزه و خواست‌های عادلانهٔ شما اعلام می‌کند.

در همبستگی،

اتله هوی
دبیرکل

Union of Metalworkers and Mechanics of Iran (UMMI) Islamic Republic of Iran [email protected]

In solidarity with oil and gas workers in Iran

Dear sisters and brothers,

I am writing this letter to you as the General Secretary of IndustriALL Global Union, which represents more than fifty million workers in mining, energy and manufacturing sectors in more than 141 countries, to express our full support and solidarity with the members of the Union of Metalworkers and Mechanics in Iran (UMMI), as well as with all the workers at oil and gas fields in Southern Iran, who have launched coordinated strikes demanding better pay and conditions of service.

IndustriALL Global Union supports your demands calling that workers be paid according to the list of minimum wages agreed by the 2023 campaign, ensuring that conditions in canteens used by workers and their dormitories be humane and not sub-standard, and having a working schedule of 20 days working on site and 10 days paid holiday that should be implemented in the sector as common norm, particularly bearing in mind that most workers are travelling from their towns to oilfields.

We congratulate you on your tremendous courage and resolve in the face of oppression, and we are happy to learn that more than 20,000 workers have joined the strike.

IndustriALL Global Union stands in solidarity with your struggle and just demands. In solidarity,

Atle Høie
General Secretary