نان برای زندگی، نه جان برای نان (٧)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، امروز ٦ اردیبهشت باز هم کارگاههای دیگر تعطیل و کارگران بیشتری به اعتصاب پیوستند.

١- شرکت بنیان نیرو پیمانکار برق و ابزار دقیق فلوتاسیون دره زار در مس سرچشمه

٢- پرسنل ستادی شرکت odcc اصفهان

٣- شرکت فلات قاره گروه پایپینگ مهندس عابد قیصری. همچنین ٣٠٠ تن از مهندسین پروژه های مختلف با ارسال نامه حمایتی از کمپین ٢٠/١٠ حمایت کردند. به این ترتیب تعداد شرکت های در اعتصاب به ٨٥ شرکت و کارگاه رسید.

البته کارگاههای بسیاری در حال مذاکره با کارفرمایان خود هستند و چنانچه به توافق نرسند به اعتصاب خواهند پیوست.

آنچه کارگران باید بدانند این است که در خانه بیکار ننشسته و به دفاتر نمایندگان مجلس رفته و از آنان بخواهند شرکت نفت را برای پذیرش خواسته هایشان زیر فشار قرار دهند و همچنین با انعکاس خواسته های خود در روزنامه های محلی افکار عمومی را نسبت به کمپین ٢٠/١٠ حساس کنند.

باز هم به کارگران اعتصاب شکن هشدار می دهیم که از رفتن به سرکار دوستان اعتصابی خود خودداری کنند وگرنه با خشم کارگران و خانواده هایشان روبرو خواهند شد.

تکرار می کنیم اولین شرط مذاکره با کارفرمایان پرداخت حقوق های عقب مانده و سپس مذاکره در خصوص خواسته های کمپین ٢٠/١٠ است.