مافیا در راس امور!

با موج گرانی های هر روزه که از سال قبل و با دستور دولت به جامعه تحمیل شد و کالاها 3 برابر افزایش قیمت یافتند، زحمتکشان در رنج و عذاب هستند. هم اکنون مرغ از قیمت مصوب دولت از 62 هزار تومان به 95 هزار تومان رسیده است که نشانگر آن است دولت توانایی کنترل قیمت ها را نه تنها در عرصه مواد غذایی، کالاهای صنعتی، ارز، خودرو، دارویی و بهداشتی و…. را ندارد، بلکه با دستورهای غلط خود به این گرانی ها دامن می زند.

به گفته علی دهقان کیا رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران تاکنون 500 قلم دارو از لیست داروهای سازمان تامین اجتماعی که به صورت رایگان در اختیار بازنشستگان و کارگران قرار می گرفت، پولی شده است. گرانی ها و برداشته شدن خدمات رایگان در عرصه دارو و درمان سازمان تامین اجتماعی نشان دهنده این است که مافیا همه کاره اقتصاد، صنعت، دارو و درمان، مواد غذایی و سیاست است و به هیچ قانونی هم تمکین نمی کند و بالاتر از قانون، قدرتش را اعمال می کند. این مافیا از حذف شرکت های پیمانکاری در عرصه تامین نیروی انسانی که لایه اش در مجلس در حال رفت و آمد است جلوگیری می کند. از اجرای قانون بیمه شدن کارگران ساختمانی طفره رفته و آنها را برخلاف قانون بیمه نمی کند. با اعتراضات کارگران پروژه ای در عرصه نفت و گاز با نیروهای امنیتی برخورد می کند.

این مافیا زحمتکشان را فقیرتر و گرسنه و درمانده می خواهد. داروهای رایگانی را که تامین اجتماعی از اندوخته های کارگران باید به دست بیماران برسد را قطع می کند تا هرکس پول ندارد، بمیرد. مافیا دلال بازی را رونق داده تا در همه عرصه های سیاست، اقتصاد، درمان، موادغذایی سودهای نجومی کسب کند.

به این سیاست های ضد انسانی، نئولیبرالیسم می گویند.

هیات تحریریه پیام سندیکا