قراردادهایی که لغو می شوند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیمارستان پاستور قزوین که یکی از مراکز مهم بیمارستانی در این شهر است و عموم بازنشستگان تامین اجتماعی برای درمان بیماری های خود به آن مراجعه می کنند در آخرین لحظات روز 31 اردیبهشت قرارداد خود را با بیمه آتیه سازان فسخ کرد. از روز اول خرداد کلیه بیمارانی که از ماهها قبل برای جراحی ها و دیدن بیماران توسط پزشکان متخصص وقت داشتند با این جمله روبرو شدند:« قرارداد با آتیه سازان لغو شده است. برای روند درمان باید پول بپردازید»

در اینکه بیمه آتیه سازان از بدهکاران بزرگ مراکز درمانی است و صد البته سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بدهی های خود به مراکز درمانی قصور می ورزد و از طرف دیگر دولت با ندادن طلب های خود به سازمان تامین اجتماعی تکمیل کننده پولی شدن درمان در کشور است، تردیدی نیست.

پولی شدن درمان و نابودی سازمان تامین اجتماعی خواست دولت و از دستورات سیستم اقتصادی سیاسی نئولیبرالیسم است. اما بی عرضگی هیات مدیره های کانون های بازنشستگی خود قصه ای دیگر است. سال گذشته ماهها داروخانه های شهر قزوین با اعتصاب مسوولان فنی داروخانه ها روبرو شده و مدت ها طول کشید تا دولت و سازمان تامین ااجتماعی بخشی از بدهی خود به داروخانه ها را بدهند.

وقتی هیات مدیره های کانون های بازنشستگی کارگران تامین اجتماعی کارخانه دارانی چون اسدی عضو هیات مدیره کانون بازنشستگی قزوین باشند باید منتظر این گونه وقایع بود. باید این نالایقان را از هیات مدیره های کانون های بازنشستگی بیرون ریخت.