ذوب آهن همچنان در تلاطم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از دو بار اعتصاب در ذوب آهن که بخش بزرگی از کارگران به آن پیوستند و خواستار اجرای طبقه بندی مشاغل و دست برداشتن مدیران از طفره رفتن در این موضوع، مدیریت ذوب آهن با افزایش ٥ میلیون تومانی در پرداخت ها تلاش کرده است اعتراضات کارگران را به زعم خود مهار کند.

با توجه به اینکه افزایش ٥ میلیونی تا حدودی توانسته است مرهمی بر گرانی ها باشد اما اجرای طبقه بندی مشاغل را از دستور کار زحمتکشان ذوب آهنی خارج نکرده است. با طبقه بندی مشاغل دستمزدها حداقل افزایشی ٨٠ درصدی خواهند داشت و کارگران ذوب آهنی با شیرینی ٥ میلیون تومانی گول نمی خورند.