معرفی کتاب – حرفھایی با دخترم درباره اقتصاد – تاریخ مختصر سرمایه داری

این کتاب را که یک فرصت خوب برای آموختن اقتصاد است یک نفر با درجه دکترای تخصصی اقتصاد نوشته است و سابقه تدریس این علم در دانشگاهھای معتبر و مشھور جھان را نیز دارد. اما اینجا ضمن دوری جستن از اصطلاحات پیچیده و روشھای آکادمیک و دانشگاھی برای توضیح عمیقترین مفاھیم اقتصادی، به زبانی بسیار ساده ِ و قابل فھم برای دخترش سنیا اقتصاد را توضیح داده است. خواندن این کتاب را به اعضا سندیکا ها و دوستان کارگر پیشنهاد میکنیم. برای خواندن کتاب اینحا را کلیک کنید.