وقتی محجوب و اسدی نماینده کارگر می شوند!

سالهاست محجوب نماینده مثلن کارگران در مجلس بود. در زمان این رییس خانه کارگری قراردادهای موقت، خارج شدن کارگاههای زیر ده نفر از شمولیت بیمه، خارج شدن مناطق آزاد تجاری از شمولیت قانون کار و تامین اجتماعی، تصویب دستمزدهای زیر تورم و حقیرانه، دستبرد های مکرر به منابع تامین اجتماعی از جمله خرید کارخانه های شستا به قیمت ارزان و پرداخت نکردن پول خرید این کارخانه ها، سکوت در برابر دزدی های آشکار مدیران بی لیاقت از صندوق تامین اجتماعی و شستا، منصوب کردن مدیران اختلاس گر در شستا و بدتر از همه گوش فرمان بودن ایشان و سایر اعضای خانه کارگر از جمله حسن صادقی، سهیلا جلودار زاده در مقابل دست اندازی های کارفرمایان و دولت ها را می توان نام برد.

از سوی دیگر نشستن عناصر کارخانه دار همچون اسدی در هیات مدیره کانون بازنشستگان قزوین و سپس حضور در کانون عالی باعث شده اند که دست اندازی به درمان، معیشت بازنشستگان هر روز از سوی مافیای فعال در سازمان تامین اجتماعی و دولت بیشتر گردد.

علی دهقان کیا یکی از عناصر بی عرضه هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در ماه گذشته در مصاحبه ای اعتراف کرد که ٥٠٠ قلم دارو از لیست رایگان تامین اجتماعی حذف شده است. ما به او می گوییم:« پس تو در این مدت داشتی چه غلطی می کردی؟ مگر نماینده ما نیستی؟»

اما موضوع این است که امثال محجوب و اسدی که دارای کارخانه و کارگر هستند نمی توانند از حقوق کارگر و بازنشسته دفاع کنند. چرا که با رعایت مقررات قانون کار به منافع شان ضرر وارد می شود و در کارخانه های خود شاهد سود کمتر خواهند بود. پس بهتر است تا می توانند از خود بی عرضگی و تعلل نشان دهند تا کارگران مستاصل شده برایشان با حقوق کمتر کار کنند و اینان هم حق بیمه کمتری پرداخت کنند

نفرین خانواده های کارگری بر شما که در لباس دوست بزرگترین خیانت ها را علیه کارگران و بازنشستگان انجام داده اید و انجام می دهید.