نان برای زندگی، نه جان برای نان! (٢٧)

کارگران پروژه ای اعتصابی را آزاد کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از ٢٧ روز زندانی بودن زلفعلی تارازی کارگر پروژه ای اهل ایذه، این کارگر هفته گذشته از زندان اهواز سر در آورده است. تارازی بعد از کمپین ١٤٠٠ تاکنون بیکار بوده است و در کمپین ٢٠/١٠ امسال فعالانه شرکت کرد. ٢٧ روز پیش با هجوم ماموران لباس شخصی به خانه اش دستگیر و تاکنون از وضعیت پرونده اش اطلاعی در دست نیست.

دستگیری ٢٨ کارگر پروژه ای و زندانی کردن آنان به دلیل حق خواهی محکوم است و این کارگران باید آزاد شوند.