بازگشت به کار و رسیدگی به مطالبات رامپکو در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه در تاریخ ١٧ خرداد ماه ١٤٠٢، پس از اعتصاب و پیگیری های کارگران و مدیران شرکت رامپکو، اکیپ های پایپینگ و نصب، مجددا با قرارداد های جدید به کار بازگشته اند.

پس از اعتصابات روزهای گذشته تر در این شرکت و تعطیلی کامل کارگاه در روزهایی، پیمانکاران دست دوم به کار بازگشته اند.

منتها شایعه ی تعدیل نیرو در این شرکت وجود دارد و کارگران تصور می کنند که شاید این اخراج های احتمالی، به اعتصابات روزهای قبل مربوط باشد.

گزارشگر پیام سندیکا در حال رصد کردن این شایعه است و امیدواریم مطالبات حقه ی کارگران چنین هزینه هایی را برای ایشان به همراه نداشته باشد.

گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه