تحریم کارگری پیمانکاران نابکار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاری انجام (یوسف انجام با حمید گماری) مستقر در راستین صنعت پایدار جنوب مخازن گندله سازی توسعه آهن گل گهر سیرجان بی شرافتی را به حدی رسانده اند که کارگران طلبکار خود را تهدید و توهین ناموسی می کنند.

این پیمانکاری ٧٥٠ هزار تومان بابت کفش ایمنی و ٥٠٠ هزار تومان بابت طب کار و ٢ میلیون تومان بابت سنگ فرز کم می کند.

ایشان در جواب اینکه چرا حقوق ما را پرداخت نمی کنید پاسخ داده است:«بار دیگه از ای چرت وپرتا نوشتی از شیراز که رد شدم میام در خونت اون وقت من می دونم و تو….» آقای یوسف انجام آنچه را لایق خودش است را در ادامه آورده است که ما شرم می کنیم بنویسیم.

یوسف انجام آبروی هرچی آدم بختیاری را برده است و بهتر است برادران بختیاری خودشان این آدم ناحسابی را ادب کنند. البته پیمانکاری سیاتیری و عباسی در فراسکو عسلویه نیز کمتر از این آدم حق کارگر خور نیستند.

این پیمانکاری ها را تحریم نیرو شده اند و هیچ کارگر پروژه ای به این پیمانکاری ها برای کار مراجعه نکند تا بی کارگر مانده و از پروژه ها گورشان را گم کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک شعبه عسلویه