یکشنبه های اعتراض در بابل

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، همگام با اعتراض سایر بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه در بابل نیز جمعی از بازنشستگان در مقابل تامین اجتماعی شهر گرد هم آمده و مطالبات خود را با دادن شعارهای زیر مطرح کردند :

-گرانی وتورم، بلای جان مردم

-بازنشسته بیدار است از رنج و فقر بیزار است .

-اجرای همسان سازی بدون حقه بازی .

درمان رایگان حق مسلم ماست .

0 views