ایران خودرو و سختی کار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، مدیریت ایران خودرو کارگران را بازنشسته نمی کند و بطور غیرقانونی از آنان کار می کشد. تمامی ورودی های سال ٨٠ و ٨١ که بالغ بر ٢ هزار نفر می شوند بیش از ٦ماه است که با آنکه مدت بازنشستگی سخت و زیان آورشان گذشته است به دلیل اینکه مبلغ ٤ درصد بیمه سخت و زیان آورشان پس از ٢٠ سال به تامین اجتماعی پرداخت نشده است مجبور شده اند همچنان کار کنند و این کارکرد در سابقه شان به هیچوجه منظور نخواهد شد.

یکی از دلایل کمبود بودجه سازمان تامین اجتماعی چشم پوشی از این ٤ درصد های ماهانه شرکت هایی چون ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، سایپا، ذوب آهن، فولاد و… است که ماهانه سر به ١٠٠ میلیارد تومان حداقل می شود که محروم کردن تامین اجتماعی از این ورودی ماهانه کار عامدانه مافیا است تا ورشکسته شود و کارگران سرگردان بمانند.