برده داری مدرن به روش رامپکو در مجتمع مس سرچشمه

بنا به گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه در خرداد ماه ١٤٠٢، پس از اعتصابات شرکت رامپکو (کمپین ٢٠/١٠) ، مدیر پروژه ی این شرکت در اقدامی بی سابقه طی نامه ای به کارفرمای اصلی و شرکت های مجاورِ این طرح، از جابجایی نفرات پروژه ای در سطح مجتمع جلوگیری به عمل آورده اند.

این شرکت از سوی مدیر ارشدش با وجود اینکه تمام تلاش خود را نمود تا نفراتی که در اعتصاباتِ به حقِ کارگری مداخله داشتند دوباره به کار بازنگردند، اکنون در نامه ی منتشر شده اش، تخصص نفرات کارگری را مرهونِ شرکت رامپکو اعلام کرده و کارگران را به مثابه اموال شرکت رامپکو تلقی می نمایند و می گویند: “دانش فنی کارگران با هزینه ی این شرکت حاصل گردیده… ” و انتخاب شغل کارگران را در پروژه های دیگر، “بی نظمی در ادامه ی فعالیت پروژه ی فلوتاسیون” تلقی کرده اند.

وعده های قبلی این شرکت محقق نشده اند و کلیه ی اضافه کارهای ماه گذشته حذف شده است؛ سطح حقوق کارگران از حداقل دستمزد نیز کمتر است.

پروژه ی فلوتاسیون دره زار با وجود نزدیک شدن به انتهای پروژه با استثمارِ بی سابقه ی کارگران، خارج شدن از پروژه را منوط به رضایت کارفرمایان کرده و از تسویه ی نفراتی که مایل به ادامه ی کار با این مجموعه نیستند نیز جلوگیری می کند.

گزارشگر پیام سندیکا در حال رصد کردن این روند ظالمانه است و امیدواریم مدیران پروژه ی شرکت رامپکو به سرعت نسبت به تغییر این روند اقدام نمایند.

گزارشگر پیام سندیکا-مجتمع مس سرچشمه