نان برای زندگی، نه جان برای نان! (٢٨)

کمپین ٢٠/١٠ پیروز خواهد شد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سایت ١ پتروشیمی بوشهر با تمام تکاپویی که مدیریت، سرپرستان و پیمانکاران به عمل آورده اند هنوز به طور کامل نتوانسته است نیروهایش را کامل کند و کارگران به ویژه در بخش پایپینگ به سرکار نیامده اند. استادکاران، فیترها، جوشکاران، مونتاژکاران نه تنها ٢٠/١٠ را بطور کامل با ٨ ساعت کار می خواهند بلکه ٧٩ درصد افزایش حقوق خود را که به ٧٠ میلیون بالغ می شود را نیز بدون کم و کاست خواستارند. هرچند که تلاش مدیریت و سرپرستان در جذب نیروهای حرفه ای به بن بست خورده است اما در دیگر مشاغل مانند کمکی ها، رنگ و عایق، داربست بند، آرماتوربند که نیروهای پشتیبانی هستند موفق بوده اند اما این نیروها در حقیقت پیش برنده کار در پروژه ها نیستند. شرکت مشارکت و پیمانکارانش همچون استیم، چگالش، انرشیمی، راکی جوشکاران و فیترهای درجه 2 و کمکی ها را که با وعده ٧٩ درصد به کار دعوت کرده بودند در یک چرخش دغل کارانه تنها ٥٠ درصد به حقوق ها اضافه نموده اند که بخش زیادی از کارگران باز هم به خانه برگشته اند و عده قلیلی به کار مشغولند. حتا کار به جایی رسیده است که فورمن ها هم که شرایط و دروغگویی را مشاهده کرده اند دست از کار کشیده و محل کار را ترک کرده اند. شرکت مشارکت با دفتر کیوسی و عوامل حراست به ٤٠ درصد توافق کرده اما افسران ایمنی زیر بار نرفته و از امضا خودداری کرده اند. هر چند تلاش ها برای ترساندن نیروها با «اگر امضا نکنید تسویه حساب می شوید» هم ثمربخش نبوده است چرا که افسران ایمنی از امضا نمودن پریمیت ها خودداری کرده اند تا پاسخ دندان شکنی به این بچه بازی های مدیران داده باشند.

داربست بندها به پیمانکاری علی پاکزاد معروف به شوقعلی که با فقط ٢٠ نیرو در این پروژه شاغلند نیز به حقوق های ٢٠ میلیونی موافقت نکرده و قرارداد نبسته اند. پیمانکاری ساتراب با ٢ جوشکار و یک کمکی، ٢ فیتر و ٢ کمکی، و چند کارگر دیگر مجموعن ٩ نفر در کارگاه هستند که هیچکدام کارگر حرفه ای و درجه یک نبوده و پیشرفت کارشان ٤٠ درصد قبل نیست. در ساتراپ فقط ٢ داربست بند با حقوق ٣٥ میلیونی کمپین ٢٠/١٠ مشغول کارند.

این وضعیت سایتی است که باید ٥ هزار کارگر در آن مشغول به کار باشند.