یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٨ خرداد تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، رشت، شوش، اهواز، دزفول، کرمانشاه برگزار شد. در اهواز بازنشستگان راهپیمایی کرده و خواسته های خود از جمله افزایش مستمری حقیرانه را رد کرده و درمان در شان بازنشستگان را خواستار شده و از وکیل با شرافت خانم زیلابی حمایت کردند. در رشت بیش از ١٠٠ نفر بازنشسته با اجرای شعار و سخنرانی، به عملکرد دولت و لایحه هفتم توسعه معترض بودند متاسفانه با دخالت پلیس یکی از بانوان معترض را دستگیر کردند که با اعتراض هماهنگ بازنشستگان، ایشان آزاد شد.

در تهران جمعی از بازنشستگان در دو گروه کاری ابتدا به اداره کار شهرستان تهران رفته و پیگیر نامه های اعتراضی خود بودند که معلوم شد با همه پنهان کاری برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، ١٥ تیر را برای مجمع معلوم کرده اند. این مجمع عمومی باعث خواهد شد تعداد اعضای هیات مدیره شهرهای بزرگ بیشتر شود که مثلن در رشت تعدادی از کوشندگان مستقل بازنشستگان به هیات مدیره خواهند پیوست. البته اطلاعیه این مجمع را به روزنامه کاروکارگر که اصلن منتشر نمی شود داده اند که یکی از دغلکاری های هیات مدیره کانون تهران است. همچنان هیات مدیره کانون تهران از دادن گزارش عملکرد کاری و مالی خودداری می کنند. سپس بازنشستگان به کانون مراجعه کرده در خصوص نامه اعتراضی که علیه برنامه هفتم منتشر کرده بودند به جمع آوری امضا از بازنشستگان نمودند. طبق معمول همیشه دهقان کیا و مجیدی از اعضای هیات مدیره کانون با دیدن کوشندگان مستقل بازنشستگی که همیشه ناراحت می شوند گفتند:« مگر قرار نبود چهارشنبه بیایید؟» که در پاسخ شنید:« چهارشنبه هم خواهیم آمد» این در حالی بود که بازنشستگان با دیدن این کوشندگان مستقل دور آنها جمع شده به گفتگو می پرداخته و نامه اعتراضی را هم امضا کردند.

دهقان کیاها فکر می کنند مالک کانون هستند و کسی به جز آنها نباید اینجا بیاید و فعالیت کند البته ما می دانیم که چرا هیات مدیره های کانون ها از کوشندگان مستقل بازنشستگی می ترسند چرا که «چوب را برداری گربه دزده حساب کار خود را می کند»