اعتراض در ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در اواسط خرداد ماه کارگران انبار ١٦ شیفت دوم در یک حرکت اعتراضی شامشان را که مرغ بود دور ریختند. کیفیت غذا آنچنان بد است و بارها کارگران در این مورد به مدیریت هشدار داده بودند که دیگر از حوصله کارگران خارج شده ٢٧ پرس غذا دور ریخته شد.

نبود هیچ تشکل کارگری که به داد کارگران برسد باعث شده کارگران وقتی از هشدارهایشان نتیجه نمی گیرند دست به اینگونه اعتراضات بزنند. نمایندگان کارگری که در این شرکت برگماری می شوند جز بله قربان گویی کار دیگری نمی کنند.